[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
data
เมนูหลัก
สำหรับนักวิจัย
เมนู สำหรับผู้เข้ารวมรับฟัง
เมนูบรรณาธิการ
เมนูผู้ทรงคุณวุฒิ
เมนูผู้ดูแลระบบ
สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 29/ต.ค../2561
ผู้ใช้งานขณะนี้ 1 IP
ขณะนี้
1 คน
สถิติวันนี้
3 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
3 คน
สถิติเดือนนี้
149 คน
สถิติปีนี้
3509 คน
สถิติทั้งหมด
3961 คน
IP ของท่านคือ 54.81.69.220
(Show/hide IP)


  

หลักการและเหตุผล

               การสร้างความเข็มแข็งในการจัดการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้การศึกษาทางด้านศิลปวัฒนธรรมของประเทศไทยสามารถเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมของอาเซียนและของประชาคมโลก งานวิจัยถือเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลางด้านศิลปวัฒนธรรม และเป็นภารกิจที่สำคัญของสถาบันอุดมศึกษา จะเห็นได้ว่าปัจจุบันสถาบันต่าง ๆ ได้ให้ความสำคัญกับการวิจัยโดยให้อาจารย์แต่ละท่านได้มีโอกาสผลิตผลงานวิจัยควบคู่ไปพร้อมกับการจัดการเรียนการสอนซึ่งงานวิจัยนี้เป็นตัวชี้วัดที่สำคัญถึงคุณภาพคณาจารย์ของสถาบันอีกด้วย 
               ในการนี้ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์จึงได้จัดการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 และประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 ด้านมานุษยดนตรีวิทยา เอเซียแปซิฟิก เรื่อง “ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ” เพื่อปฏิบัติภารกิจสำคัญของสถาบันอุดมศึกษาในการสนับสนุนให้บุคลากรครู อาจารย์ และผู้วิจัยมีโอกาสเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยที่ตนศึกษาค้นคว้า เป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกันระหว่างผู้วิจัย ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ รวมทั้งนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป นอกจากนี้ ยังนับเป็นโอกาสในการเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรมให้แก่หน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ นำผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในองค์กรได้อย่างกว้างขวาง ซึ่งถือเป็นกลไกที่สนับสนุนให้มีการใช้องค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาอย่างสูงสุดแก่ชุมชนและสังคม โดยผลงานวิจัยที่มีคุณภาพในการนำเสนอครั้งนี้จะได้รับการพิจารณาให้ได้รับรางวัลในแต่ละด้าน และบทความของงานวิจัยฉบับเต็มจะได้รับการตีพิมพ์ในเอกสารรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings)

             ดังนั้น สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เล็งเห็นว่าการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติก่อให้เกิดประโยชน์หลายประการสำหรับนักวิชาการ นักวิจัย และผู้เข้าร่วมประชุมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็นเจ้าภาพ   ในการจัดประชุมครั้งนี้ ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความเข้มแข็งขององค์กรหรือสถาบันการศึกษานั้นได้เป็นอย่างดียิ่ง อีกทั้งได้รับการยอมรับจากสถาบันการศึกษาอื่น ๆ เพื่อให้เกิดการต่อยอดองค์ความรู้และนำไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งสามารถบูรณาการเข้ากับศาสตร์ต่าง ๆ สร้างความก้าวหน้าและพัฒนาการศึกษาไทยด้านศิลปวัฒนธรรมอีกรูปแบบหนึ่ง และยังเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในศาสตร์แห่งศิลป์ที่สำคัญ ทั้งนี้     เพื่อสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาการศึกษาไทยด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยการมีส่วนร่วมสร้างและนำพาดนตรีและวัฒนธรรมสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ
     
วัตถุประสงค์

1. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ ทัศนศิลป์ ด้านการศึกษาและนวัตกรรม ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
2. เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา สร้างงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ ทัศนศิลป์ ด้านการศึกษา และนวัตกรรม
3. เพื่อสร้างเครือข่ายงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ ทัศนศิลป์ ด้านการศึกษา และนวัตกรรม
4. เพื่อเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความก้าวหน้าทางวิชาการ งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ ทัศนศิลป์ ด้านการศึกษา และนวัตกรรมในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

                 กำหนดการลงทะเบียนและส่งบทความฉบับสมบูรณ์

ที่

เรื่อง

กำหนดการ

1

   ลงทะเบียนและส่งบทความทางวิชาการ

1 พ.ย.-31 ธ.ค. 2561 (รอบที่ 1) 
1 ม.ค.-31 มี.ค. 2562 (รอบที่ 2)

2

   ส่งเอกสารทางวิชาการให้ Peer Review ตรวจสอบ

1 พ.ย. 2561-8 เม.ย. 2562

3

   ส่งผลงานกลับไปให้ผู้นำเสนองานแก้ไข

1 พ.ย. 2561-15 เม.ย. 2562

4

   ผู้นำเสนองานแก้ไขและส่งผลงานกลับมาอีกครั้ง

15 เม.ย. 2562

5

   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์นำเสนอผลงาน

1 พ.ค. 2562

6

   จัดทำเอกสาร Proceeding

1 พ.ค. 2562

7

   นำส่งไฟล์ Power Point

15 พ.ค. 2562

8

   นำเสนอผลงาน

12-14 มิ.ย. 2562

อัตราการค่าลงทะเบียน สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย

                 ประเภท

ค่าลงทะเบียน/ระหว่างวันที่

1 พ.ย.-31 ธ.ค. 2561

1 ม.ค.-31 มี.ค. 2562

ผู้นำเสนองานวิจัยระดับชาติ

 • ผู้สนใจทั่วไป/บุคคลภายนอกสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
 • บุคลากรและนักศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

.

1,000.-* บาท
300.-* บาท

.

1,500.-* บาท 
500.-* บาท

ผู้นำเสนองานวิจัยระดับนานาชาติ

 • ผู้สนใจทั่วไป/บุคคลภายนอก (ต่างประเทศ)
 • ผู้สนใจทั่วไป/บุคคลภายนอก (ภายในประเทศ)
 • ผู้สนใจทั่วไป/บุคคลภายนอก (ภายในประเทศ)           ที่นำเสนอผลงานโดยไม่ร่วมกิจกรรมอื่น
 • บุคลากรและนักศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์    

.

200.-** $
6,000.-** บาท
3,000.-***บาท

500.-*** บาท

.

250.-** $
7,500.-** บาท
4,500.-*** บาท

1,000.-*** บาท

ผู้เข้าร่วมประชุม

 • ผู้สนใจทั่วไป/บุคคลภายนอก (ต่างประเทศ)
 • ผู้สนใจทั่วไป/บุคคลภายนอก (ภายในประเทศ)
  ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมอื่นนอกหนือจากการนำเสนองานวิจัย (12 -14 มิถุนายน 2562)
 • ผู้สนใจทั่วไป/บุคคลภายนอก (ภายในประเทศ)
 • บุคลากรและนักศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

.

100.-** $
3,000.-** บาท


500.- ***บาท
200.-*** บาท

.

150.-** $
4,500.-** บาท


700.-*** บาท
400.-*** บาท

หมายเหตุ *     ค่าเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ + อาหารว่าง 2 มื้อ + อาหารกลางวัน 1 มื้อ + เอกสาร

               **   ค่าเข้าร่วมการนำเสนอผลงาน/เข้าร่วมงานวิจัยระดับนานาชาติชาติ + อาหารว่าง 3 มื้อ  + อาหารกลางวัน 2 มื้อ +อาหารเย็น 3 มื้อ ค่าที่พัก 3 คืน (คืนวันที่ 12-14 มิถุนายน 2562) + ทัศนศึกษา + เอกสาร + ค่าพาหนะเดินทางภายในจังหวัดร้อยเอ็ด
               *** ค่าเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัย/เข้าร่วมงานวิจัยระดับชาติ/นานาชาติ + อาหารว่าง 2 มื้อ + อาหารกลางวัน 1 มื้อ + เอกสาร